Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Arjan Schepers Vaste Planten, gevestigd op Hakkershoekweg 9, 8106 PN te Mariënheem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nr. 08208650 0000, onder andere handelend onder de naam Arjan Schepers Vaste Planten en Vasteplantenwinkel.nl.
1.2. Onder “koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Arjan Schepers Vaste Planten in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Arjan Schepers Vaste Planten is ingestemd.
1.5. Arjan Schepers Vaste Planten behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen op de Algemene Voorwaarden worden eerst na schriftelijke bevestiging door Arjan Schepers Vaste Planten bindend.
1.6. Door het gebruik van de internetsites van Arjan Schepers Vaste Planten en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites.
1.7. Arjan Schepers Vaste Planten is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven van Arjan Schepers Vaste Planten dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële Kopers tot het doen van een aanbod en zijn daardoor vrijblijvend. Arjan Schepers Vaste Planten is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn geldig onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten en gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen.
2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
a. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Arjan Schepers Vaste Planten via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Arjan Schepers Vaste Planten ontvangen. 
b. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; 
c. een offerte is door de Koper voor akkoord getekend en door Arjan Schepers Vaste Planten ontvangen ingeval door Arjan Schepers Vaste Planten een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Arjan Schepers Vaste Planten bindend. Indien de Koper niet binnen twee werkdagen na verzending van orderbevestiging zijn bezwaren aan Arjan Schepers Vaste Planten kenbaar maakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.6. Arjan Schepers Vaste Planten is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden te verbinden aan de levering. In dat geval zal Arjan Schepers Vaste Planten de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling meedelen.
2.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Arjan Schepers Vaste Planten niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.8. Koper en Arjan Schepers Vaste Planten komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. In het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Arjan Schepers Vaste Planten gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3. Productkenmerken, Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting.(BTW)
3.2. Afbeeldingen, prijzen, voorbeelden en beschrijvingen of andere door Vasteplanten.nl verstrekte gegevens gelden slechts ter aanduiding en binden haar niet. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs van het product of de dienst inbegrepen tenzij uitdrukkelijk door Arjan Schepers Vaste Planten vermeld op de aanbieding en/of orderbevestiging. De bezorgkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld en kenbaar gemaakt op de aanbieding en/of orderbevestiging en gelden alleen voor bezorging binnen Nederland.
3.4. De Koper is de prijs verschuldigd die Arjan Schepers Vaste Planten in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Arjan Schepers Vaste Planten worden gecorrigeerd.
3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Arjan Schepers Vaste Planten.

4. Betaling
4.4. In het geval door Arjan Schepers Vaste Planten en Koper een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5. Bij niet of niet tijdige betaling is de Koper vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2,0% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Arjan Schepers Vaste Planten als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.7. In geval van niet tijdige betaling is Arjan Schepers Vaste Planten bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Arjan Schepers Vaste Planten streeft naar een levertijd van 7 werkdagen, maar kan deze niet garanderen. De door Arjan Schepers Vaste Planten vermelde levertijden hebben een indicatief karakter en zijn niet bindend.
5.2. Indien een product niet geleverd kan worden houdt Arjan Schepers Vaste Planten zich het recht voor om een vervangend product te leveren met zoveel mogelijk gelijkwaardige kenmerken als het bestelde product voor een bij dat vervangende product passende prijs of de levering van het bestelde product uit te stellen. Indien het vervangende product veel afwijkt van het bestelde wordt de Koper hiervan voor levering op de hoogte gebracht. Arjan Schepers Vaste Planten streeft ernaar vertragingen in levertijden binnen zeven werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
5.3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht tot ontbinden of annuleren van de overeenkomst, tenzij levering niet binnen 30 dagen plaatsvindt. Indien levering niet binnen 30 dagend plaatsvindt, kan de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbonden worden. Arjan Schepers Vaste Planten en Koper kunnen schriftelijk een andere (langere) leveringstijd overeenkomen.
5.4. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. De Koper is verplicht de geleverde producten binnen 24 uur na ontvangst te controleren op inhoud en kwaliteit.

6. Risico, Eigendom
6.1. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. Indien de Koper niet tijdig aan Arjan Schepers Vaste Planten meedeelt de te leveren producten niet in ontvangst te kunnen nemen is de Koper in verzuim en gaat op dat moment het risico van Arjan Schepers Vaste Planten over op de koper. Arjan Schepers Vaste Planten zal de te leveren producten gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
6.2. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Arjan Schepers Vaste Planten  is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.3. Alle rechten van intellectueel eigendom van weergeven informatie, afbeeldingen, mededelingen, schetsen, tekeningen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met de internetsite berusten bij Arjan Schepers Vaste Planten, haar toeleveranciers en andere rechthebbenden. Het is de Koper niet toegestaan om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

7. Recht van retour
7.1. De Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van een product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Koper.
7.2. De Koper kan alleen aanspraak doen op zijn herroepingsrecht na overleg met Arjan Schepers Vaste Planten en wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
7.3. Het herroepingsrecht kan bestaan uit vervangen van producten door andere producten van of namens Arjan Schepers Vaste Planten of door vergoeden door Arjan Schepers Vaste Planten van ten hoogste het aankoopbedrag van de producten waarover de overeenkomst wordt ontbonden. Arjan Schepers Vaste Planten zorgt in dat geval binnen 30 dagen voor terugbetaling van het aankoopbedrag.
7.4. Arjan Schepers Vaste Planten kan eisen dat de producten naar haar worden teruggestuurd. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
7.5. Arjan Schepers Vaste Planten is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1. Arjan Schepers Vaste Planten is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Arjan Schepers Vaste Planten heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.2. Indien Arjan Schepers Vaste Planten om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.3. De Koper is gehouden Arjan Schepers Vaste Planten te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Arjan Schepers Vaste Planten zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is Arjan Schepers Vaste Planten niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10. Privacy
10.1. De gegevens die de Koper invoert op Arjan Schepers Vaste Planten worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de overeenkomst of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt
10.2. De Koper kan zijn gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen, de Koper dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@Arjan Schepers Vaste Planten.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.